Asociace hotelů a restaurací ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Adekvátní řízení oboru a případné převedení agendy cestovního ruchu pod jiné ministerstvo

Je podstatné, aby cestovní ruch měl vlastního náměstka a rozpočtovou kapitolu. Pokud by se zvažoval přesun agendy cestovního ruchu ze současného zařazení na MMR ČR, chceme zdůraznit, že cestovní ruch je průmyslovým odvětvím, které generuje HDP a má potenciál obchodního růstu. Jako takový má blíže k problematice průmyslu a obchodu než například ke kultuře.

Chybějící legislativa na podporu cestovního ruchu a jeho financování

Přestože přijetí zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu bylo jednou ze základních priorit celé Koncepce 2014–2020, stále se jej v našem právním systému nepodařilo realizovat. Je však přesto třeba zabezpečit konkurenceschopnost odvětví, a proto jako nejpalčivější problém vidíme v absenci legislativní podpory cestovního ruchu, a to zejména v oblasti jeho struktury a financování. Cílem trvalejšího legislativního řešení cestovního ruchu je vytvoření efektivního systému spolupráce, koordinace veřejné i privátní sféry na úrovni republiky, návazně v krajích a v jejich turistických oblastech. Současně musí být zabezpečena předvídatelnost, stabilita a dostatečná výše prostředků určených pro rozvoj a podporu CR, včetně využívání místních poplatků z ubytování a principu založeném na finanční motivaci. Je třeba, aby výnosy plynoucí z cestovního ruchu byly do značné míry vkládány zpět a zajistili jeho další rozvoj a podporu. Pro stabilizaci finančních zdrojů podporujeme otevření možnosti podpory cestovního ruchu prostřednictvím strukturálních fondů.

Podpora zaměstnanosti, otevření trhu práce a vzdělávání

Vzhledem k dopadům koronavirové krize, přetrvávající nízké míře nezaměstnanosti a nezájmu občanů ČR o některé pozice v odvětví cestovního ruchu, pociťuje celý segment zásadní nedostatek zaměstnanců. Tato skutečnost významně omezuje nejen možnost dalšího rozvoje firem, ale i udržení rozsahu nabídky a úrovně poskytovaných služeb. Většina firem hledá cesty, jak snižovat počet pracovních pozic a efektivněji využívat moderní technologie, nicméně je třeba hledat další možnosti, jak zabránit případnému omezování obchodní činnosti v tomto segmentu. Vhodné je proto  zajistit větší flexibilitu v oblasti pracovně-právních vztahů a zjednodušit podmínky a povinnosti zaměstnavatelů, například zefektivnění pravidel pro poskytování částečných úvazků a zlepšení možnosti zaměstnávání agenturních zaměstnanců. Zejména je ale nutné doplnit nabídku na trhu práce ze zahraničí. Jak podporou náboru zaměstnanců v rámci zemí EU, kde mohou být ještě potenciální zájemci o práci (Rumunsko, Bulharsko), tak i zjednodušením zaměstnávání cizinců prostřednictvím systému zelených karet. To se týká zejména odstranění prohlubujících se problémů se získáním pracovních povolení pro občany zemí mimo EU (například Ukrajiny a dalších). V souvislosti s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil je třeba se zaměřit na reformu systému školství, a to především inovací studijních programů zaměřených na cestovní ruch a podporou učňovského školství. V této oblasti je třeba vycházet i ze zkušeností a potřeb subjektů působících v oblasti cestovního ruchu.

Řešení problematiky sdílené ekonomiky

Rychle rostoucí sektor sdílené ekonomiky není dostatečně regulován, tím vznikají konfliktní problémy vyplývající i z nerovnosti mezi postavením v něm fungujících společností oproti firmám poskytujícím obdobné služby tradičním způsobem. „Tradiční sektor“ je zatížen nadměrnou a neúčelnou regulací. Záměr sblížit regulace v obou sektorech je nutné využít i k prověření účelnosti regulace platné pro firmy poskytující služby dosavadním způsobem. Výsledná regulace by měla být účelná a neměla by vytvářet neodůvodněné nerovnosti v hospodářské soutěži.

Doporučujeme:
• zpracování a implementace legislativy pro fungování firem působících v sektoru sdílené ekonomiky (například narovnání podmínek krátkodobého pronájmu a ubytovací služby)

• audit regulace platné pro společnosti poskytující podobné služby „tradičním“ způsobem a odstranění nadměrné a neúčelné regulace s důrazem na plnění zákonných povinností.

Daňové zatížení podnikatelů

Jsme pro zachování sazeb DPH a ostatní daňové zátěže pro obory působící v cestovním ruchu. Jakékoliv zvyšování DPH pro služby s intenzivním podílem lidské práce by vyvolalo další ekonomickou krizi cestovního ruchu. Případné debaty o sjednocení sazeb a zjednodušení systému nepřímých daní, například u pokrmů v restauracích, samozřejmě vítáme. Stejně jako záměr změnit přípdně daňový systém pouze jednou za volební období a následně zajistit předvídatelnost a stabilitu pro podnikatele. K zjednodušení daňových povinností a administrativní zátěže s tím spojené pomáhá malým živnostníkům nedávno schválený daňový paušál. V této souvislosti by bylo dobré zvýšit hranici pro registraci plátců DPH na 2 mil. Kč v tržbách ročně.

Podpora domácího cestovního ruchu – práce s mládeží

Doporučujeme zaměřit se na práci s mládeží, jako budoucím zdrojem domácího cestovního ruchu. Tedy podpořit a motivovat mládež, školy a další instituce pro pořádání pravidelných poznávacích zájezdů, škol v přírodě a lyžařských výcvikových pobytů a dalších aktivit v ČR. Tímto způsobem přispět i k podpoře turistiky a venkovského prostředí, což přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

Národní plán obnovy, digitalizace

V jednotlivých kapitolách Národního plánu obnovy je obsaženo jen naprosté minimum oblastí, které lze využít a realizovat v segmentu cestovního ruchu. Je třeba s gestory jednotlivých kapitol aktivně hledat možnosti využití, a to zejména v oblasti digitalizace v cestovním ruchu, která by mohla pomoci zavádět nové technologie a zefektivnit poskytování služeb a také zjednodušit sběr a přístupu k potřebným datům.

Podpora podnikání v městech a obcích

Podle našich dosavadních zkušeností mají obce minimální přímou finanční motivaci podporovat cestovní ruch, respektive podnikání jako takové. Jedním z důvodů je skutečnost, že kromě místních poplatků prakticky nemají z těchto aktivit žádný finanční přínos. Na druhou stranu podnikatelské aktivity vedou ke zvyšování životní úrovně a nabídce pracovních příležitostí pro samotné obyvatele