Nedostatek personálu vede často hoteliéry a restauratéry k zaměstnávání cizinců. Víte, jaké povinnosti ukládá v tomto směru zákon? Také o tom jsme si povídali s advokátem Mgr. Martinem Holubem z advokátní kanceláře Holub & David.

Pokud se restauratér nebo hoteliér rozhodne zaměstnat cizince, co po něm musí vyžadovat, aby pracovní poměr byl v souladu s legislativou? Liší se právní režim u kategorií cizinců z EU a mimo EU?

Výborná otázka, která hýbe současným pracovním trhem v České republice. Na jedné straně máme vysokou zaměstnanost (někdo říká až přezaměstnanost) ale přitom potřebu dalších zaměstnanců. Tato neobsazená pracovní místa by mohla být velkou příležitostí pro cizince. Na straně druhé stát namísto tvorby co nejlepších podmínek pro zaměstnávání cizinců zvyšuje byrokratickou zátěž a provádí stále četnější kontroly legálního zaměstnávání. Zaměstnavatel si musí vždy ujasnit, odkud je jeho nový zaměstnanec, tedy, jedná-li se o občana EU či nikoli, a podle toho zvolit režim předvídaný zákonem. Občan EU nemusí mít povolení k zaměstnání. Je třeba při jeho zaměstnání pamatovat na informační povinnost úřadu práce. Občan země mimo EU musí mít povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

V roce 2014 byl do české legislativy zaveden pojem „zaměstnanecká karta“. Jaký zákon její vydání upravuje? 

Jedná se o zákon o pobytu cizinců na území České republiky, hovoří o ní intenzivně i zákon o zaměstnanosti.

A jaké podmínky je třeba splnit, aby mohla být vydána? Jak se k ní cizinec dostane?

Musí podat žádost o vydání karty na zastupitelském úřadě. Vydává jí Ministerstvo vnitra ČR. Žádost se podává pro konkrétní pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.

Další podmínkou je uzavření pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo smlouvy o smlouvě budoucí. V ní se strany zavazují, v ujednané lhůtě, uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin. Další podmínkou je odborná způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

 Kvalifikovaní cizinci ze třetích zemí se mohou o práci ucházet na základě „modré karty“.  Co je k jejímu vydání potřeba?

Podmínky vydání jsou také obsaženy ve výše citovaném zákoně. Oproti odpovědi na předchozí dotaz je potřeba doplnit, že tzv. modrá karta je určena pro pracovní pozice vyžadující vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání. K žádosti je tedy třeba doložit doklady potvrzující vysokou kvalifikaci cizince, dále pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy.

Kdy se ruší platnost „modré karty“?

Platnost ruší ministerstvo, a to tehdy, když o to cizinec požádá. Bez takové součinnosti může být modrá karta zrušena. Zjistí-li se, že:

  • podmínky jejího vydání nebyly splněny;
  • informace předložené k žádosti nejsou pravdivé či jsou padělané;
  • karta neplní účel, pro který byla vydána;
  • držitel karty nemá zajištěno ubytování;
  • držitel byl pravomocně odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu apod.

 

Ministerstvo v rozhodnutí, kterým zruší platnost modré karty, stanoví lhůtu k vycestování z území a cizinci udělí výjezdní příkaz, na jehož základě je cizinec povinen ve stanovené lhůtě z území vycestovat.

Existují nějaké výjimky z povinnosti mít povolení k zaměstnání?

Existují. A jsou velmi dobře identifikovatelné, protože jejich konečný výčet je uveden v samotném zákoně o zaměstnanosti. Pokud chceme uvést ty nejdůležitější, pak se jedná o osoby s trvalým pobytem na území ČR, s uděleným azylem, nepřesáhne-li jejich výkon práce na území ČR 7 po sobě jdoucí dní nebo celkem 30 dní v kalendářním roce a jsou-li tyto osoby zároveň umělci, sportovci, pedagogičtí pracovníci. Dále následují ty osoby, které byly vyslány na území ČR v rámci poskytování služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členské státě EU a ty, které vykonávají vzdělávací nebo vědeckou činnost.

Kdy nelze vydat povolení k zaměstnání?

Povolení k zaměstnání nelze vydat nebo prodloužit v případě, že cizinec je držitelem zaměstnanecké karty, modré karty nebo držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem než zaměstnání, vydanými podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Platí nějaká specifika pro obor hotelnictví?

Doplnil bych obecné upozornění pro restauratéry a hoteliéry v případě zaměstnávání cizinců. Jde o potřebu ověřovat si splnění všech zákonných podmínek i v případě, že jsou využívány agentury práce, neboť odpovědným za porušení zákona, a tedy i povinným k úhradě sankcí, může být shledán subjekt, u něhož je vykonávána pracovní činnost.

 

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv