Česko má bohatou historii, jde-li o podnikání a podnikatelské úspěchy. Jenže generace porevolučních podnikatelů stárne. Tradice malého a středního podnikání může mít dle názoru Ing. Jiřího Jemelky, MBA, zakladatele společnosti J. I. P. pro firmy, brzy problém. Jde nejen o vliv zahraničních korporací, ale své odvádí také výchova a vzdělávací systém. Jak tedy dosáhnout toho, aby Česká republika produkovala více podnikatelů světového formátu?

Výchova k jistotě a stabilitě v postmoderním světě přestává být funkční

Domov a rodina poskytuje dětem a mládeži základní prostředí, v němž se vyvíjí jejich hodnoty a v němž se z velké části formuje povaha a charakter mladých lidí. [1] Tyto vzorce, zvyky a stereotypy mohou ovlivnit jejich pozdější profesní dráhu.[2] Každá rodina reprezentuje specifickou konstelaci hodnot. Pro rozvoj podnikání a růst počtu podnikatelů v Česku představuje překážku nadměrná preference jistoty zaměstnání a stabilního vysokého příjmu. „Rodiče dávají podnikání často nálepku zbytečného rizika a hazardu, přestože může platové a seberealizační příležitosti překonat a nabídnout prostor uplatnit kreativitu a zvídavost. Budeme-li preferovat jistotu před zvídavostí a kreativitou, snadno můžeme přijít o budoucí podnikatelské talenty. Pokud budeme mladé lidi směřovat jen k zaručeně vysokým platům, může se stát, že v nich ubijeme vášeň pro něco jiného, v čem by mohli vynikat lépe a kde by byli šťastnější. A v neposlední řadě bych rád podotkl, že závislost na jistotě a stabilitě může vést k tomu, že naše děti a mladí budou psychicky méně odolní a stres na ně bude doléhat mnohem silněji než na předchozí generace,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Ohrožený druh v konzumní společnosti?

Za posledních třicet let česká společnost, měřeno nejen absolutními čísly, zbohatla. Žije v blahobytu. Zřídkakdy, přestože takové příklady pochopitelně najdeme a řada domácností žije na hranici chudoby, bojují mladí lidé o naplnění základních životních potřeb. Mají střechu nad hlavou, teplo, stravu, zázemí. Žijí v bezpečí, míru, obklopeni technologiemi. Právě tento komfort může být příčinou pohodlnosti, která vede k pasivitě. „Dnes není život plný nástrah, i když za ně mladí mohou považovat například svůj sebeobraz na sociálních sítích. Mladá generace pravděpodobně nebude muset bojovat o přežití a naplnění základních lidských potřeb. Problém je, že někdo se s tím spokojí a dále nevyvíjí snahu fungovat za hranicemi tohoto komfortu. Zcela jistě si však dovolím tvrdit, že mladá generace není a pravděpodobně ani nebude uspokojena názorově, společensky, ve smyslu vyšších lidských hodnot. V tom vidím neuvěřitelný potenciál, který by se mohl stát základem podnikatelské revoluce, kdy se malí a střední podnikatelé začnou s neotřelými nápady dostávat v naší ekonomice do popředí. Tato nespokojenost by mohla být lékem, který mladou generaci vybudí. Řada z těchto lidí si pak vybere podnikání jako způsob, jak změnit svět k lepšímu,“ povzbuzuje Jiří Jemelka.

Jak ve školách podnítit vášeň k podnikání

Tuzemský vzdělávací systém trpí. Není rozhodně dostatečně financován. Osnovy se mění, bohužel však pomalu. Jeho rolí by nemělo být předání vědomostí prostřednictvím „biflování“. Škola má za úkol dát mladým lidem do života mnohem širší paletu dovedností než jen pocvičit paměť, vybrousit znalosti na poli reálií a naučit je prvním krokům v oblasti kritického myšlení, komunikace, vytváření, pěstování vztahů a spolupráce. Je to půda, na které mají žáci a studenti objevovat to, co je baví a naplňuje. „Pro podnikání je vždy klíčová životní vášeň a v té bychom měli naše školáky a studenty podporovat. Vášeň jako jediná platí na nesnáze, které člověka jednou v životě potkají. Umožnit jim ve školním prostředí vyzkoušet co nejvíce aktivit a možností je pro jejich rozvoj a životní orientaci velice důležité,“ podotýká Jiří Jemelka.

Škola by měla pak být tou institucí, která z metody pokusu a omylu dělá běžný nástroj poznávání. „Mladí lidé se potřebují naučit chybovat. To znamená, že se kvůli chybám a omylům nesmí vzdávat, ale hledat jiné cesty k cíli. V rámci výuky kritického uvažování by škola měla lidem ukazovat, že chyby jsou důležité proto, že se s nimi dá analyticky pracovat. Pedagog by neměl za chyby trestat, ale vést k jejich prozkoumání,“ tvrdí Jiří Jemelka. Tento postup přispívá k rozvoji zdravého sebevědomí jedince a schopnosti řešit obtížné situace.

Škola, kde se rodí vášeň pro podnikání, je taková, která mladým lidem umožní o podnikání nejen uvažovat, ale také si ho vyzkoušet s těmi nejlepšími. V Česku vznikají a existují menší, lokální i regionální projekty, které se snaží podnikatele a firmy propojit s žáky a studenty. Jedná se o stáže, praxe a další aktivity. „Každá taková aktivita je důležitá, rád bych se ale dočkal toho, že povinně volitelný předmět zaměřený na podnikání se dostane do tuzemských školních osnov a budou na něm participovat ostřílení domácí podnikatelé, kteří v mladých lidech budou burcovat chuť svou podnikavost rozvíjet. Tento předmět by měl být zaměřen hodně na praxi a praktické příklady, na nichž budou žáci druhého stupně základních škol a studenti středních škol pronikat do dobrodružného světa podnikání. Budou pracovat na vlastních projektech, osvojí si přípravu business plánu, finanční a marketingové strategie, základy legislativy apod. Především však jako klíčové vidím rozvíjení vlastní podnikatelské vize, a s ní i motivace, spolupráce a komunikace, nástrojů, které v podnikání nikdy nevyjdou z módy,“ upřesňuje Jiří Jemelka.

Poslání nás podnikatelů: předat to nejlepší dalším generacím

Kdo jiný by měl být hybatelem změny a mladé lidi učit podnikání než ti, kteří se už o úspěch svých společností zasloužili. Vybudovali je od nuly, začínali s málem. Jiří Jemelka je součástí jednoho podobného podnikatelského projektu, jehož pilotní díl je v těchto dnech vyhodnocován. „Jsem rád, že mám příležitost předat, co jsem se za roky v podnikání naučil, mladým lidem, kteří ještě nejsou sešněrovaní pravidly dospělého světa. Ten má totiž často sklony řadu oblastí komplikovat, čímž se podílí na vysoké smrtnosti dobrých nápadů. A to je škoda. Podnikání má dobré nápady oživovat. Proto je důležité o něm děti a mladé nejen učit, ale taky je nechat podnikatelsky uvažovat a realizovat vlastní projekty s mentory. Čím dříve budou vědět, jak na to, tím lehčeji se jim bude začínat. Podnikání je sice dřina, ale pokud dává člověku smysl, baví ho, je pro něj naplňující, je to nejužitečnější životní cesta a realizace vlastního potenciálu. Demokracie i ekonomika vzkvétají tam, kde jsou lidé aktivní a silně vnímají své životní poslání,“ uzavírá Jiří Jemelka.

[1] Bocan, M., Maříková, H., & Spálenský, A. (2011).  Hodnotová orientace dětí a mládeže ve věku 6-15 let. In Klíče pro život [výzkum]. Dostupné z http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1310479648.pdf

[2] Rogers, M. E., Creed, P. A., & Praskova, A. (2018). Parent and adolescent perceptions of adolescent career development tasks and vocational identity. Journal of Career Development, 45(1), 34–49.