Stanovisko Asociace hotelů a restaurací České republiky ČR

autor: | Pro 7, 2012 | Novinky z Gastronomie

k návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Asociace hotelů a restaurací České republiky (AHR ČR) podporuje plně názor Svazu obchodu a cestovního ruchu k této problematice. Stávající návrh novely nevychází z reálných potřeb trhu s potravinami a jeho zavedení v navrhované podobě by přineslo pouze další administrativní zátěž podnikatelům v oboru bez konkrétních pozitivních dopadů na další zvyšování bezpečnosti potravin.

K zásadním připomínkám AHR ČR dále doplňuje:

1. § 8. Food labeling – označení nebalených potravin – souhlasíme, aby byly z povinnosti označování nebalených potravin vyjmuty pokrmy v restauracích. V režimu pokrmů v restauracích by národní legislativa všeobecně neměla jít nad rámec platné směrnice EU, která bude nově požadovat pouze předání informace o obsahu alergenů a to na přímé vyžádání zákazníka.

2. §16. AHR ČR nesouhlasí s nově navrhovaným přechodem kompetencí pro dozorovou činnost na Stání veterinární správu u uzavřeného veřejného stravování. K tomuto stanovisku vedou následující argumenty.

a. Ministerstvo zdravotnictví a prostřednictvím hygienické služby vykonává dozor na základě odborných znalostí problematiky veřejného stravování a jedná se o organizačně již zavedený systém, řešený na okresních úrovních. Naproti tomu krajsky organizovaná SZPI nemá dle dostupných informací dostatečnou kapacitu ani odborný personál pro tuto činnost.

b. V praxi nelze oddělit otevřené a uzavřené stravování, zvláště za situace, kdy uzavřené stravování v mnoha případech podniká komerčně – což je také dlouhodobě kritizováno ze strany AHR ČR. Tato změny by mohla v praxi znamenat, že by některá zařízení nebylo možné zařadit a kompetence dozorových orgánů by byly nejasné.

c. Hygienická služba má vybudovaný fungující informační systém, zajišťující akceschopnost v případě epidemií a dalších krizových situací. Systém je založen na vyhodnocování zdravotních rizik, ke kterému mají orgány Ministerstva zdravotnictví odborné kompetence. Systém je navíc funkční. Případná změna kompetencí by znamenala spíše zvýšení finančního zatížení státu a v konečné fázi také podnikatelů.

d. Navrhovaný systém rozdělení kompetencí kontrolních orgánů mezi otevřené a uzavřené stravování není zjednodušením, ale další komplikací v jasném řešení kompetencí dozorových orgánů. Navíc by přineslo tříštění současných aktivit na dva orgány a s ním spojené celkové zvýšení administrační zátěže.