fbpx
Domů » Rubriky » Technologie » Jak mít pod kontrolou riziko požárů?

Jak mít pod kontrolou riziko požárů?

V uplynulých letech hořelo hned v několika hotelech. V některých případech byly následky požárů devastační a přinesly dokonce i oběti na životech. Na co se mají majitelé a správci soustředit, aby předešli podobným situacím? Své o tom ví Stanislav Hladík, projektový manažer divize požární ochrany společnosti SSI Group, která poskytuje integrovaný facility management v několika desítkách hromadných ubytovacích zařízení v České republice.

 Jaké jsou nejčastější příčiny požárů v hotelech?

Jednoduše, technické závady. Ať se jedná o závadu na elektroinstalaci, zařízeních spojených s budovou, nebo o závady na různých spotřebičích. Aby se těmto závadám předešlo, je třeba nepodceňovat údržbu a kontroly zařízení, případně jejich včasnou obměnu. Naprostou samozřejmostí musí být provádění pravidelných elektro-revizí instalací a zařízení tak, jak předepisují příslušné vyhlášky a normy.

Pokud požár vypukne, obvykle se přidá i efekt způsobený nedodržením dalších pravidel požární ochrany, jako jsou nedodržení bezpečných vzdáleností či nesprávné ukládání hořlavých materiálů a kapalin v blízkosti těchto zařízení.

 Jsou vůbec pravidla požární ochrany správně nastavena? Co by měl hotel dodržovat?

Nastavení pravidel požární ochrany je u nás jedno z nejlepších na světě. Díky dlouhodobému vyhodnocování incidentů a technického vývoje v této oblasti máme u nás jeden z nejpropracovanějších systémů zajištění požární ochrany – od povinných parametrů staveb až po stanovení provozních pravidel.

Každý hotel musí dodržovat stanovená pravidla tak, jak jsou adaptována na místní podmínky. Vše souvisí s parametry, jako jsou výška a velikost budovy, počty ubytovávaných osob, charakter dalších provozovaných činností jako kongresové sály apod. Pro každý hotel by měla být tato pravidla stanovena jeho provozovatelem tak, jak mu to určí odborně způsobilá osoba v požární ochraně (OZO PO) nebo technik požární ochrany.

 Jakým způsobem by měl být hotel proti požáru zajištěný?

Základní samozřejmostí musí být volně průchozí únikové cesty, neblokované únikové dveře, volný přístup k přenosným hasicím přístrojům a k hydrantům a stoprocentně funkční všechna požárně bezpečnostní zařízení, jako jsou elektronická požární signalizace, evakuační rozhlas nebo jiné poplachové zařízení, nouzové osvětlení atd. Všechna nastavení a povinná vybavení opět vychází z konkrétních podmínek každého hotelu.

Určitě lze doporučit i provedení komplexního požárního auditu, kdy se prověří všechny aspekty požární ochrany takříkajíc od sklepa až po střechu. Tímto auditem naše společnost zahajuje každou novou zakázku. Bohužel se mému týmu ještě nestalo, že bychom nenašli závady, i když už se objekt provozuje mnohdy desítky let a provozovatel býval našimi předchůdci ujišťován, že je vše v pořádku. Mnohdy se dokonce jedná o takové závady, které přímo ohrožují samotnou podstatu provozované činnosti a v případě požáru by mohly mít fatální následky.

 Jaké povinnosti požární ochrany má provozovatel?

Povinnosti na poli požární ochrany určuje zákon č.133/1985 „o požární ochraně“, který byl již samozřejmě několikrát novelizován. Důležité je si uvědomit, že provozovatel nemá jen povinnosti, ale také nese za jejich plnění plnou odpovědnost, včetně odpovědnosti za jejich nedodržování. Pokud by mělo nedodržení těchto povinností vliv na výši škod či samotný vznik požáru, nemluvě o dalších tragických následcích, dostává se provozovatel kvůli tomu i do oblasti případné trestní odpovědnosti.

 Můžete být konkrétnější?

Zákon stanovuje povinnosti v §5 a případně (podle typu činnosti) i v §6, přičemž další povinnosti vyplývají i z jiných vyhlášek (například vyhláška MV č.23/2008 „o technických podmínkách požární ochrany staveb“) a norem (například celá řada ČSN 73 08xx). K tomu, aby je mohl provozovatel všechny plnit, má mít určenou osobu s odbornou způsobilostí, která vše nastaví a pravidelně kontroluje. Největší díl odpovědnosti má ale stále provozovatel, respektive jeho statutární zástupce.

Jedná se o obsáhlou problematiku, jejíž správné posouzení a nastavení pro objekt hotelu není jednoduché. Je podle mne ale velmi nešťastné, že většinou spadá zajištění požární ochrany do kategorie „to host nevidí“, čemuž odpovídají i vynakládané prostředky. Velmi často se setkávám s tím, že na samotné kontroly a dohled bývá alokován objem financí, odpovídající jednomu procentu ročního obratu z jediného pokoje v hotelu.

Samozřejmě nelze paušalizovat a je naprosto jasné, že požární ochranu nepodceňují všichni, ale toto procento je myslím stále ještě velmi vysoké. Bohužel.

 Hotely často vznikají rekonstrukcemi a adaptacemi starších domů v centrech měst. Co by neměli majitelé těchto budov a hoteloví operátoři podcenit?

Určitě je třeba dodržovat veškerá platná pravidla a postupy v požární ochraně, která jsou pro tento typ činností, tedy pro hotel, stanovena. S tímto je třeba začít již při přestavbě či rekonstrukci a nainstalovat vše tak, jak vyžadují stavební a požárně bezpečnostní předpisy. Pokud se toto vše dodrží, není sebemenší důvod, proč by měl hotel v podobné budově být méně bezpečný než novostavba. Opět se nabízí možnost si kdykoliv v případě pochybností nechat stav prověřit celkovým auditem zajištění požární ochrany.

 Pokryje veškerá požární rizika samotná instalace elektrické požární signalizace?

To určitě ne. Elektrická požární signalizace (EPS) je pouze jedním z mnoha požárně bezpečnostních zařízení, která sama o sobě nemohou zajistit všechna rizika. EPS ale zajistí včasnou detekci vznikajícího požáru a díky obsluze (personálu) a napojeným zařízením máme možnost uhasit požár dříve, než se začne rozšiřovat. Tím, že EPS aktivuje i evakuační rozhlas, nebo jiné akustické zařízení, mají všichni hosté a personál možnost včasné evakuace a přivolání hasičů.

Aby ale vše bylo funkční, musí být obsluha řádně proškolena a vědět, jak se při požáru správně zachovat, jak a čím požár zlikvidovat v jeho samém zárodku apod.

 Dá se dopředu připravit na to, jak se chovat, když požár vypukne?

To bezesporu ano. Je obecně známo, že zejména ze Západu přijíždějící hosté jsou tak „vycvičeni“, že reagují naprosto samozřejmě na vyhlášený požární poplach či evakuaci. Je potřeba mít i dostatečně vycvičený personál a zpracované funkční plány a postupy pro evakuaci. Bohužel se opět ale setkáváme velmi často s tím, že evakuační postupy jsou trénovány bez hostů a za ideálních podmínek, kdy je hotel plný personálu. Mnohde tyto postupy nebývají ani nastaveny tak, aby se daly zvládnout například v noci, kdy je hotel plný spících hostů a v objektu je například pouze jedna recepční, která má v případě požáru zajistit pokus o jeho uhašení, přivolání hasičů a ještě pomáhat s evakuací hostům.

Ani bezpečnostní instrukce a evakuační plány na pokojích nebývají dostatečně přesné a pochopitelné. Únikové plány jsou letité a neodpovídají současnému evropskému standardu tak, aby byly hostům lehce srozumitelné. Důležitá informace, aby hosté v případě požáru a zakouřených chodeb, kdy už není bezpečný únik možný, raději zůstali v pokoji a dali o sobě vědět například z okna, také není mnohde komunikována. Hotelové pokoje totiž tvoří samostatný požární úsek a garantují tím bezpečí po určitou dobu (zpravidla minimálně 30 minut) a přivolaní hasiči společně s likvidací ohně začnou ihned organizovat záchranu osob za použití veškeré dostupné techniky.

 

Text: Michaela Šulcová Foto: Archiv