reklama

Pragrafy: Dopady protikuřáckého zákona na hoteliéry a restauratéry

autor: | Kvě 30, 2017 | Management | 0 komentářů

 

Po dlouhých jednáních byl konečně schválen tzv. „protikuřácký zákon“, který nabude účinnosti 31. 5. O něm, a také o zákonu o hazardních hrách, jsme si povídali s Mgr. Martinem Holubem z Holub&David, advokátní kancelář s.r.o.

Mohl byste legislativně popsat, jak se tzv. protikuřácký zákon dotkne restauratérů a hoteliérů v obecné rovině?

Cílem zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek je snaha o posílení ochrany lidského zdraví před škodlivými účinky tabáku a dalších návykových látek, především alkoholu. Zákon se v této souvislosti zaměřuje zejména na děti a mladistvé. Za účelem naplnění uvedeného cíle se mimo jiné stanoví obecný zákaz kouření ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb. Restauratérů a hoteliérů se tak nový zákon dotkne v tom smyslu, že nově již nebude možné kouřit v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách, čajovnách… Zákaz je bezvýjimečný, to znamená, že v těchto místech nebude možné zřizovat žádné kuřácké prostory.

Jak to bude s kouřením v hotelových pokojích?

Zákon obecně zakazuje kouřit ve vnitřních prostorech, kam má veřejnost volný přístup. Domnívám se, že tuto charakteristiku hotelový pokoj nenaplňuje, a tudíž v něm není zákonem zakázáno kouřit.

Uplatní se zákaz kouření v zahrádkách restaurací?

Zahrádka není vnitřním prostorem, a proto se na ní zákaz kouření rovněž nevztahuje.

Někteří provozovatelé uvažovali o zřízení kuřáckého salonku nebo cigar room. Co říká zákon v tomto případě?

Kuřácký salonek není pojmem, se kterým by zákon pracoval. Zákon nicméně zavádí možnost zřízení tzv. stavebně odděleného prostoru vyhrazenému ke kouření. Tyto tzv. kuřárny ovšem není  možné zřizovat v provozovně stravovacích služeb tedy v restauracích, kavárnách, barech… V nich platí absolutní zákaz kouření. V hotelu obecně (jakožto v prostoru veřejnosti volně přístupném, pro který platí zákaz kouření) by bylo možné kuřárnu zřídit. Muselo by být ale mimo jiné zajištěno, aby se v prostoru kuřárny nezdržoval zaměstnanec hotelu při výkonu své práce v době, kdy se v kuřárně kouří. Navíc kuřárna musí splňovat technické parametry konkrétně specifikované v zákoně.

Bude možné, aby si personál „zapálil“ v kanceláři hotelu?

Pozitivní odpověď na tuto otázku již po delší dobu nepřichází v úvahu. Personál může kouřit na vyhrazených místech. Zároveň nemá docházet k diskriminaci nekuřáků, proto musí zaměstnavatel myslet na zvláštní prostory, opět stavebně oddělené tak, aby při kouření nebyli nekuřáci obtěžováni cigaretovým kouřem kolegů kuřáků.

A co kuřáci vodních dýmek a elektronických cigaret?

Vodní dýmky i elektronické cigarety jsou ze zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb vyjmuty. Tato výjimka se týká všech typů provozoven stravovacích služeb. Provozovatelé, kteří si kouření vodních dýmek nebo používání elektronických cigaret nepřejí, by měli prostor provozovny navíc označit i zákazem kouření vodních dýmek nebo zákazem používání elektronických cigaret.

Na druhé straně je zakázáno používat elektronické cigarety na jiných, zákonem vymezených místech, jako například v dopravním prostředku, v nemocnici, ve škole a na dalších veřejných místech.

Jaké budou sankce při porušení zákazu kouření?

Za poručení zákazu kouření na místě, kde je kouření zakázáno, hrozí provozovateli stravovacích služeb pokuta až do výše 50 000 Kč. Provozovatel by měl hosta, který kouří, kde nemá, upozornit a vyzvat k „típnutí“ cigarety.

V některých restauracích jsou automaty na cigarety, jak to bude teď s jejich prodejem?

Prodej tabákových výrobků prostřednictvím prodejního automatu bude zakázán, nelze-li vyloučit jejich prodej osobě mladší 18 let. Takže restauratér, který prodává cigarety prostřednictvím automatu, musí zajistit ověření věku kupujícího.

Bude někdo zákaz kouření kontrolovat, a jak?

Dodržování zákazu kouření v provozovnách stravovacích služeb bude kontrolovat orgán ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice). Dodržování obecného zákazu kouření ve veřejnosti volně přístupných prostorech bude kontrolovat obec.

Tzv. protikuřácký zákon se netýká pouze kouření, ale vymezuje také prodej alkoholických nápojů. Jak se to dotkne restauratérů?

Zákon neupravuje pouze problematiku kouření, ale z větší části se zabývá prodejem a dostupností alkoholických nápojů. V této souvislosti je pro provozovatele hotelů a restaurací důležité, že zákon výslovně a bezpodmínečně zakazuje prodej alkoholických nápojů prostřednictvím prodejního automatu. Dále je zde poměrně kontroverzní zákaz prodeje alkoholického nápoje osobě, o které lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by mohla v důsledku požití alkoholického nápoje ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Toto ustanovení je poměrně nejednoznačné a bude záležet na tom, jakým způsobem bude v praxi vynucováno. Provozovatel ubytovacího nebo stravovacího zařízení má také nově povinnost vyzvat osobu mladší 18 let, která se pod vlivem alkoholu zdržuje v provozovně ubytovacích nebo stravovacích služeb k tomu, aby tento prostor opustila.

Jak mají restauratéři poznat, komu už nenalévat?

Jak už jsem řekl, zákon obsahuje zákaz prodeje alkoholického nápoje osobě, o které lze důvodně předpokládat, že alkoholický nápoj požije a následně bude vykonávat činnost, při níž by mohla v důsledku požití alkoholického nápoje ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek. Jedná se o nejednoznačné ustanovení, u něhož se předpokládá, že bude v praxi činit výkladové obtíže a bude s velkou pravděpodobností předmětem případných novel k tomuto zákonu. V současně době již restauratéři směřují dotazy k Ministerstvu zdravotnictví za účelem výkladů, které bude aplikovat při kontrolách.

Od 1. 1. 2017 je účinný také zákon o hazardních hrách. Jaké konkrétní změny restauratérům přináší?

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách nově poměrně striktně upravuje, kdo může být provozovatelem hazardní hry. Tím může být pouze právnická osoba se sídlem v České republice, s vlastními zdroji v minimální výši 2 000 000 eur, s průhlednou organizační strukturou a musí splňovat další předpoklady pro výkon činnosti spočívající v provozování hazardních her. Z uvedeného vyplývá, že provozovatelem hazardních her nemohou být provozovatelé ubytovacích nebo stravovacích služeb, protože v jejich případě není provozování hazardních her hlavní činností.

Co patří mezi hazardní hry?

Za hazardní hru ve smyslu zákona o hazardních hrách je považována i tzv. technická hra neboli výherní automat či videoloterijní terminál. Z uvedeného vyplývá, že tato zařízení nově již nezískají povolení k jejich provozu v restauracích a dalších provozovnách stravovacích služeb.

 

Text:Michaela Šulcová

Foto: Archiv