Každé dva roky Česká společnost pro jakost pořádá konferenci zaměřenou na kvalitu a bezpečnost v potravinářství a příbuzných oborech. V letošním roce se vzhledem k souvislostem týkajících se pandemie onemocnění covid-19 přesunula do online prostředí. Živě jste vysílání ze Studia ČSJ v Praze mohli sledovat 10. listopadu. Odborným garantem a spoluorganizátorem se stal již tradičně Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Konference se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky.

Potravinářství, obchod, kvalita a bezpečnost potravin, to vše jsou témata, která nejen českou společností velmi silně rezonují. A zájem o konferenci i ohlasy, které letošní ročník u odborné veřejnosti vzbudil, to jen dosvědčují. Konference ve velké míře akcentovala novinky a trendy v oblasti kvality celého potravinářského řetězce, včetně strategie From Farm To Fork, odpovědného chování obchodních řetězců, možnosti digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství. S dotazy na jednotlivé přednášející se mohli účastníci obracet v průběhu celé konference online v aplikaci „sli.do“.

Plán European Green Deal

Konferenci zahájil svým příspěvkem Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR, na téma Kdy se trvale udržitelná produkce potravin stane realitou i u nás? Posluchače seznámil s hlavními body plánu European Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu), který si klade zacíl zajistit udržitelnost hospodářství EU. Součástí plánu je také strategie From Farm To Fork. Představil cíle této strategie, zejména zkracování délky přeprav surovin i produktů, nastavení opatření
v oblasti skladování nebo balení potravin, minimalizaci plýtvání, lepší informovanost spotřebitelů (o původu potravin, výživové hodnotě, vlivu na životní prostředí). Dotkl se také otázky vlivu pandemie onemocnění covid-19 na implementaci závazků zemí EU.

Od zemědělce ke spotřebiteli

Stav implementace strategie From Farm to Fork na úrovni České republiky přednesla Jitka Gotzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin MZe ČR, v rámci svého příspěvku Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy. Uvedla přehled praktických opatření, která se budou muset realizovat s cílem naplnit ambiciózní cíle EU do roku 2030 (akční plány, právní předpisy a jejich revize, normy, kodexy chování, omezení plýtvání potravin, nutnost výzkumu, inovací, technologií a investic). Na závěr nás seznámila s aktuálním stavem vyjednávání ČR na půdě Rady EU a zohlednění klíčových otázek ČR.

Společensky odpovědný přístup řetězců k obchodování

V dalším bloku tří přednášek vystoupili zástupci řetězců. Pavel Mikoška, viceprezident SOCR ČR a ředitel kvality Albert Česká republika s.r.o., si připravil příspěvek Společensky odpovědný přístup řetězců k obchodování. Zabýval se většinovým chápáním společensky zodpovědného chování, rysy spotřební společnosti, komunikací o udržitelnosti a jejími

dopady a tématy, která nejvíce rezonují (např. klimatické změny, obaly a znečišťování planety odpady, zdravý život a zdravé stravování).

Konec plýtvání potravinami v Česku

Dalším velkým tématem, plýtvání potravinami a potravinový odpad, se ve svém příspěvku Žádné jídlo nazmar- prevence plýtvání s potravinami, zabýval Jan Kondáš, Head of Communications z Tesco Stores a.s. Představil Tesco strategii a cíle udržitelného podnikání ve třech hlavních oblastech: plýtvání potravinami, obaly, klimatická opatření. Ukázal také, jak vypadá rozložení potravinového odpadu v potravinovém řetězci a kde se vlastně nejvíce plýtvá. Maloobchod a velkoobchod zaujímá v pomyslném koláči takto znehodnocených

potravin 5%, domácnosti pak celých 53%. Tento tematický blok byl uzavřen vystoupením Petra Baudyše, ředitele kvality Penny Market s.r.o., na téma Program udržitelnosti
v Penny- Sustainability. Strategie je rozdělena do 4 oblastí: lokální zelené výrobky, energie
a životní prostředí, lidé, sociální angažovanost. Penny je dlouholetým partnerem lokálních českých výrobců a razí heslo „Co je české, to je dobré“. Byly prezentovány hlavní přínosy Penny Standardu Animal Welfare, projekt video receptů s cílem ukázat široké spotřebitelské veřejnosti, jak neplýtvat potravinami.

Které aspekty kontrolovat v době covidové

V dalších dvou přednáškách vystoupili zástupci státní správy. Jindřich Pokora, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace Státní zemědělské a potravinářské inspekce, přednesl Výsledky kontrolní činnosti SZPI a očekávané nové aspekty kontrolní činnosti. Hlavními tématy bylo SZPI v době covidové, dále výsledky kontrol a dvojí kvalita potravin. Zbyněk Semerád, ředitel SVS, poskytnul aktuální informace Státní veterinární správy ČR, s hlavním zaměřením na covid-19, ovlivnění provozů masné výroby i zaměstnanců SVS, způsoby komunikace, přístupy a provádění kontrol, zkušenosti ze zahraničí.

Úspěchy a možnosti České cechovní normy

V následující přednášce Miroslav Koberna, ředitel pro programování a strategii Potravinářské Komory ČR, seznámil účastníky s Českými cechovními normami a jejich uplatnění při zvyšování kvality výrobků. Byla prezentována pravidla a postupy, díky nimž mají výrobci potravin možnost své výrobky k cechovním normám přihlásit. Nebyla opomenuta ani pravidla pro jednotlivé skupiny potravin. Systém Českých cechovních norem má ambici pozvednout kvalitu českých potravin a vrátit jim u spotřebitelů důvěru a historické renomé. Systém se neustále rozšiřuje, v současné době jsou již navrženy ČCN pro krmiva a probíhají první certifikace jako předpoklad pro rozšíření na prvovýrobce. Upřesňují se také pravidla pro vícesložkové potraviny. Na závěr zaznělo motto: Kupujte kvalitní české výrobky vyrobené podle České cechovní normy.

Úkol pro kvalitu: Digitalizace a robotizace v zemědělství i potravinářství

Poslední blok přednášek se týkal možnostmi uplatnění digitalizace a robotizace v zemědělství a potravinářství. Jak uvedli přednášející, význam využití moderních technologií se znásobil při stávající covidové době, kdy nedostatek pracovníků v zemědělství nebo v potravinářském průmyslu, omezení pohybu lidí a osobních kontaktů, může mít zásadní vliv

na schopnost produkovat základní potravinářské suroviny a výrobky. Přednášku na téma Robotizace a digitalizace v zemědělském podniku prezentovala Monika Nebeská, předsedkyně představenstva ZD Všestary. Představila nejen možnosti a vize budoucnosti (např. použití dronů), ale také reálný stav robotizace a digitalizace v ZD Všestary a plány rozšiřování. Ve svém příspěvku vyvrátila domněnku, že je oblast zemědělství nejvíce vzdálená a nejméně ovlivněná moderními technologiemi a automatizací. Vývoj směřuje k plně automatizovaným autonomním zemědělským strojům.

Další příspěvek od Martina Josífka, ze společnosti Radalytica a.s., nám dal odpověď na otázku, zda může moderní rentgen pomoci s pěstováním plodin a zpracováním potravin.  V přednášce byly představeny možnosti využití nových typů citlivých rentgenů, které mají své místo například také ve vesmíru a NASA je využívá na mezinárodní stanici ISS. Svou roli mají při autentifikaci uměleckých děl, ale uplatňují se rovněž v zemědělství a v potravinářství pro detekci různých druhů cizích předmětů (plasty, kov, dřevo, sklo, kosti). Názorné snímky a vizualizace jen dokládaly jejich význam pro praxi produkce potravin a surovin.

Posledním příspěvkem konference byla přednáška od Konstantina Novikova z CIE Consulting s.r.o., na téma Využití digitalizace při výrobě potravinových doplňků, pracoviště ve virtuální realitě. Byly předvedeny praktické ukázky možností projektovat pracoviště ve virtuální realitě, včetně řešení ergonomie.

Velké poděkování patří všem přednášejícím, kteří se zapojili (ať osobně ve studiu nebo online). Prezentace budou také využity (nejen) studenty z Jihočeské univerzity jako studijní materiál.

Redakce Gastro&Hotel