Není nic výjimečného, když se v hotelovém pokoji chtějí ubytovat lidé, kterým ještě nebylo 18 let. O tom, jaké podmínky musí splňovat a jak se zachovat v případě, že v hotelu něco poškodí, jsme si povídali s Mgr. Martinem Holubem a Mgr. Kateřinou Zemanovou z Holub&David, advokátní kancelář s.r.o.

Upravuje česká legislativa ubytování nezletilých v hotelovém pokoji?

Z právního hlediska je ubytováním nezletilého v hotelu třeba rozumět uzavření smlouvy o ubytování s osobou mladší 18 let. Smlouva o ubytování představuje, jako každá jiná smlouva, právní jednání. Obecně podle českého právního řádu platí, že právně jednat, a tedy i uzavírat smlouvy, například právě smlouvu o ubytování, může pouze osoba svéprávná, přičemž PLNÉ svéprávnosti dosáhne člověk dovršením18 let věku, kdy se stává zletilým. Do té doby je člověk svéprávný pouze částečně, respektive může činit jen taková právní jednání, která jsou jeho věku přiměřená.

Jak se má zachovat majitel hotelu, pokud o ubytování projeví zájem osoba mladší 18 let?

Není vyloučeno, aby nezletilý platně uzavřel smlouvu o ubytování. Bude ale nutné, aby byl k takovému právní jednání rozumově vyspělý. Pokud bude dostatečně rozumově vyspělý, je možné jej ubytovat a pak pro nezletilého platí stejné podmínky ubytování jako ostatní pro zletilé hosty.

Co musí nezletilá osoba splňovat, aby ji mohl hoteliér ubytovat?

Aby byla smlouva o ubytování platná, vyžaduje se, aby byl nezletilý na takové intelektuální úrovni, že je schopen chápat smysl takové smlouvy o ubytování, a především důsledky z takového ubytování v hotelu vyplývající. Způsobilost nezletilého uzavřít smlouvu o ubytování je vždy nutné posuzovat individuálně. Neexistuje žádná objektivní věková hranice, od kdy je smlouva o ubytování uzavřená s nezletilým platná. Vždy je nutné přihlédnout k intelektuální vyspělosti jednotlivce, ale i k dalším okolnostem, jako například k ceně daného ubytování či k době, na kterou je ubytování sjednáváno.

Domníváme se, že hoteliér může rovněž vycházet z chování nezletilého hosta a okolností, za kterých si ubytování objednal. Jistým vodítkem se jeví být i to, jestli má například svou platební kartu, jak jedná v okamžiku check-in, jestli přijel individuálním dopravním prostředkem, například vozidlem, které je možné řídit již od 16 let věku, důvod, který uvádí pro svůj pobyt…

Je možné říct, že v případech, kdy by smlouvu o ubytování uzavírala osoba průměrného intelektu ve věku blížícím se zletilosti, představovala by takto uzavřená smlouva pravděpodobně platné právní jednání.

Co když ubytovaní nezletilí něco v hotelu i třeba neúmyslně poškodí? Kdo nese odpovědnost?

Právní řád nestanoví žádnou konkrétní věkovou hranici, odkdy by byl nezletilý sám, třeba i jen částečně, odpovědný za škodu, kterou způsobí. V každém konkrétním případě je nutné posuzovat, zda si byl nezletilý vzhledem ke svému věku a duševní vyspělosti vědom toho, že svým jednáním může způsobit škodu a zda toto své jednání byl schopen ovládat. V případě, že jeden z těchto uvedených předpokladů není naplněn, pak je odpovědnost nezletilého za škodu, kterou způsobí vyloučena. V takovém případě nese odpovědnost za způsobenou škodu osoba, která nad nezletilým vykonává dohled, tj. zpravidla rodiče či jiní zákonní zástupci. Ale pokud byl nezletilý v rozhodné době pod dohledem jiné osoby, například učitele v rámci školního výletu, nese odpovědnost za škodu učitel, a to v případě, kdy dohled nad nezletilým zanedbal.

Jak postupovat, pokud nezletilí hosté nedodrží ubytovací řád hotelu?

Pokud v důsledku nedodržení těchto pravidel vznikne majiteli hotelu škodu, je nutné postupovat výše uvedeným způsobem.

Na co by měli hoteliéři při ubytování nezletilých myslet?

Pokud mají hoteliéři v individuálním případě pochybnost o tom, zda mohou smlouvu o ubytování s nezletilým uzavřít, je vhodné požadovat souhlas zákonného zástupce nezletilého s ubytováním. Pak budou mít jistotu, že smlouva o ubytování je platná. Nedoporučuji ale stanovit si podmínku souhlasu zákonného zástupce u všech nezletilých, ale tento souhlas vyžadovat jen v individuálních případech, jinak by se mohlo totiž jednat o podmínku diskriminační, a to hlavně v situacích, kdy se věk nezletilého již blíží 18 letům.

Mohl byste uvést nějaké příklady z praxe, kdy uzavření smlouvy o ubytování nezletilých přineslo nějaké potíže, kterým by mohli hoteliéři předejít?

Nejčastěji nastávají v praxi problémy s ubytováním skupin nezletilých hostů. Často je toto ubytování spojené s nevhodným chováním nezletilých a způsobení škod v důsledku požití alkoholu. V takových případech se jedná o nezletilé ve věku blížící se zletilosti, tj. kolem 17 let. Smlouvy o ubytování jsou často platné a nezletilí si dobře uvědomují následky svého jednání a jsou tudíž i odpovědní za škodu, kterou svým jednáním způsobí. Není tedy sporu o tom, kdo nese odpovědnost za způsobenou škodu, nicméně bývá velmi těžké tuto škodu po nezletilých vymoci, neboť často nemají žádné prostředky.

Může hoteliér nezletilé potenciální hosty odmítnout?

Hoteliér může odmítnout ubytovat nezletilého, stejně jako každého jiného hosta. Nicméně se musí jednat o odmítnutí v každém individuálním případě. Jinými slovy nelze například obecně odmítat ubytovat každého nezletilého jen pro jeho věk, takové jednání by mohlo být opět považováno za diskriminaci.