Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Cílem je jejich rozvoj s možností akumulace a související náhrada fosilních zdrojů energie. Výzva má mimo jiné přispět ke zvýšení energetické soběstačnosti podnikatelských subjektů a úspoře provozních nákladů.

  • Plánovaná alokace této výzvy ve výši 4 miliard korun je rozdělena na dvě aktivity. Na aktivitu A, kde žadatel vlastní nemovitost nebo ji má celou v nájmu, jsou připraveny 3 milardy. Kč. Jedna miliarda korun pak podpoří aktivitu B, kde má žadatel v nájmu pouze část nemovitosti (např. střechy).
  • Jedná se o průběžnou (nesoutěžní) výzvu.
  • Příjem žádostí spustí MPO 22. března a podávat je bude možné do 30. června 2022.
  • Výzva je otevřena pro všechny podniky, MPO tak podpoří jak malé a střední podniky, tak i ty velké.
  • Míra podpory na fotovoltaickou elektrárnu (FVE) je 35 % a na akumulaci 50 % (v případě Prahy 45 %) pro všechny podniky bez ohledu na jejich velikost z celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu. Maximální výše CZV je stanovena na základě max. měrných cen systémů FVE a akumulace. Reálná výše CZV bude v případě dosažení nižších, než max. CZV, stanovena dle dosažených CZV. Projekty jsou omezeny velikostí 1 MWp (včetně) instalovaného výkonu FVE a velikostí akumulace v kWh maximálně do výše instalovaného výkonu FVE v kWp.

 

Na základě diskuze s Evropskou komisi MPO upozorňuje na zásadní změny ve výzvě oproti avízu:

  1. Při stanovení výsledných CZV budou v případě dosažení nižších CZV než maximálních CZV vypočtených na základě měrných jednotkových nákladů dle textu výzvy, vstupovat do výpočtu výše podpory nižší, skutečně dosažené CZV.
  2. V případě výběru dodavatele, u kterého existuje riziko potenciálního střetu zájmů (bod 10 výzvy), je povinen o této skutečnosti písemně informovat poskytovatele dotace. Zároveň žadatel předloží další dvě cenové nabídky na shodné parametry instalace od subjektů, vůči kterým není ve střetu zájmů. Poskytovatel akceptuje způsobilé výdaje ve výši odpovídající nejnižší z předložených cenových nabídek.
  3. Současně MPO upozorňuje na drobnou úpravu interpolačních křivek měrných způsobilých nákladů oproti draftu výzvy.

Více na: Výzva MPO z Národního plánu obnovy podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun | MPO