Situace s nejasným výkladem autorského zákona a zvyšující se nároky kolektivních správců jsou pro podnikatele již neúnosné. Přesto Ministerstvo kultury vydalo ve třetím čtení zamítavé stanovisko k pozměňovacímu návrhu poslanců hnutí ANO 2011, který měl nerovné podmínky alespoň částečně řešit. Přitom celkovou novelu autorského zákona řeší ministerstvo již několik let bez jakýchkoli konkrétních výsledků.

Kolektivní správci autorských práv zvyšují každým rokem své nároky, přičemž nakládání s takto vybranými poplatky je velmi netransparentní. Například kolektivní správce OSA v loňském roce zvýšil poplatek za hotelové pokoje o 10 %, čímž celkový součet poplatků překračuje zákonem stanovenou maximální hranici a v letošním roce také poplatky z veřejných prostor, například restaurací. To vše bez jasného zdůvodnění nárůstu nákladů nebo cen s výběrem spojeným.

Asociace hotelů a restaurací České republiky opakovaně volá po zjednání nápravy a navrhuje cesty, jak k této nápravě dospět. Z iniciativy poslankyně Kristýny Zelienkové (ANO) a na základě stanovisek mnoha profesních svazů, zastupujících podnikatele v cestovním ruchu, byl ve druhém čtení počátkem května k novele autorského zákona načten pozměňovací návrh, který měl narovnat a vyjasnit podmínky pro uživatele autorských děl (například hotely a restaurace) a kolektivní správu autorských odměn. Naopak novela, navržená ministerstvem, měla pouze upravit autorské právo v souladu se směrnicemi Evropské unie, ale ponechávala všechny problematické oblasti, díky kterým již probíhá mnoho soudních sporů nezměněné. Ministerstvo kultury vyslovilo k pozměňovacím návrhům ve třetím čtení své zamítavé stanovisko, čímž opět odložilo řešení dlouhodobých problémů na minimálně další dva roky. Přitom na komplexní novele autorského zákona pracuje již od „Topolánkovy vlády“ a zcela bez výsledků. Tím bylo jasně vyjádřeno, že Ministerstvo kultury nemá zájem o řešení palčivých problémů podnikatelů, kteří se aktivně účastnili diskusí nad původně připravovanou novelou a předkládali dlouhodobě návrhy. Zároveň předurčilo, že podnikatelé se práva musí domoci zdlouhavými soudními spory, kde v mnoha případech soudy všech instancí, tedy i Nejvyšší soud a Ústavní soud již dávají za pravdu uživatelům autorských děl.

AHR ČR se domnívá, že požadavek na platbu autorských poplatků za TV na neobsazených pokojích jsou v rozporu s judikaturou Evropského soudního dvora i českých soudů a hlavně v příkrém rozporu s logikou užívání autorských děl. Dále má za to, že by měl být jasně stanoven způsob řešení situace, kdy jedna ze stran nesouhlasí s neodůvodněným návrhem zvyšování poplatků, které je v současné době pouze jednostranným diktátem kolektivních správců, kteří mají navíc monopolní postavení.

AHR ČR se zároveň obrací na senátory, aby se pokusili tento neudržitelný stav změnit při projednávání zákona v Senátu.

Redakce Gastro&Hotel