Pracovní doba je pojem na první pohled jednoduchý, ovšem v gastronomii a hotelnictví, kde s koncem pracovní doby služba nekončí a kde jsou typické denní i sezónní výkyvy v návštěvnosti, jde o poměrně komplikovaný prvek.

Neznalost neomlouvá

Zejména špatné plánování rozvrhů pracovních směn a značné neznalosti základních pojmů a povinností vyplývajících ze zákona způsobují řadu problémů. Během své praxe se totiž neustále setkávám s tím, že především pracovníci středního managementu, kteří připravují rozpis pracovních směn pro řadu lidí, nemají základní znalosti v této oblasti a nedokážou kompetentně a flexibilně tento rozpis směn naplánovat. Proto vám přinášíme informace o základních pojmech a povinnostech vyplývajících ze zákona, kterými by se měl každý vedoucí pracovník řídit a které by měl aplikovat v praxi.

Základní termíny

Pracovní  doba

Doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele. Nestačí, je-li zaměstnanec na začátku pracovní doby v areálu zaměstnavatele, protože na začátku pracovní doby musí být již připraven na svém pracovišti k výkonu práce. Doba převlékání a přípravy k výkonu práce se do pracovní doby ze zákona nezapočítává.

Práce přesčas

Práce konaná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Nesmí činit více jak 8 hodin týdně v rámci vyrovnávacího období 26 týdnů po sobě jdoucích a 150 hodin ročně.  Práce přesčas se do tohoto limitu nezahrnuje, pokud za ni bylo poskytnuto náhradní volno. Za dobu práce přesčas náleží příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud zaměstnanci nebylo poskytnuto náhradní volno.

Prací přesčas je práce konaná zaměstnancem:

  • na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem
  • nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konaná mimo rámec pracovních směn
  • Obě podmínky musí  být splněny současně. Prací přesčas tedy není, zůstane-li zaměstnanec v práci déle, aniž mu toto jeho vedoucí nařídil nebo s tím souhlasil.

Noční práce

Práce konaná mezi 22 hod. a 6 hod. Příplatek je 10 % průměrného výdělku. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který během noční doby pravidelně odpracuje nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Délka noční směny nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích.

Stanovená týdenní pracovní doba

Délka stanovené  týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně.

  • Jednosměnný pracovní režim – 40 hodin týdně
  • Dvousměnný pracovní režim – 38,75 hodin týdně
  • Třísměnný pracovní režim – 37,5 hodin týdně
  • Nepřetržitý pracovní režim – 37,5 hodin týdně
  • U zaměstnanců  mladších 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin.

Přestávka v práci

Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech 30 minut, mladistvému zaměstnanci po 4,5 hodinách. Přestávku lze poskytnout kdykoliv během pracovní doby, s výjimkou jejího začátku a konce. Je možné i poskytnutí několika kratších přestávek, podmínkou je trvání minimálně 15 minut jedné z nich a nejdéle po 6 hodinách bude součet činit 30 minut.

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance mezi dvěma směnami

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. Tento odpočinek může být za podmínek daných zákonem zkrácen až na 8 hodin zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel má povinnost rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu během každého období sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvých zaměstnanců nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin.

Práce v sobotu a neděli

Zaměstnancům přísluší  příplatek 10% průměrné mzdy.

Práce ve svátek

Zaměstnanci přísluší náhradní volno, jinak příplatek 100 % průměrné mzdy.

 

Text: Anna Kulíková Foto: Archiv

Redakce Gastro&Hotel