Přítomnost televize v hotelu je nezbytným prvkem doplňujícím řadu atrakcí, které hotel může svým hostům nabídnout. Z tohoto důvodu majitelé ubytovacích a rekreačních zařízení poskytují individualizovaný balíček televizních kanálů diverzifikovaných podle jazyka, ve kterém jsou vysíláni,
žánru nebo cílové skupiny.

Ačkoliv povinnost získat povolení na provozování televizních kanálů není dosud známá všem subjektům poskytujícím ubytovací a gastronomické služby, zákon je v této věci jednomyslný. Jasně určuje, že k provozování vysílání televizních kanálů pro komerční použití v restauracích a ubytovacích zařízeních je nutný souhlas televizních vysílatelů.

Co říká zákon o ochraně tv vysílatelů

Na území České republiky jsou práva vysílatelů televizního vysílání chráněna ustanoveními § 83 a násl. autorského zákona. V případě provozování vysílání v provozovnách se jedná o ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) ve spojení s § 86 a § 23 autorského zákona, v určitých případech může být dotčeno rovněž ustanovení § 22 autorského zákona (např. v případě centrálního příjmu signálu a jeho následného přenosu zákazníkům používajících vlastní zařízení). Autorský zákon a právní předpisy EU chrání práva televizních vysílatelů vysílajících signál v České republice i v celé Evropské unii.

Podle autorského zákona má vysílatel výlučné majetkové právo své vysílání užít a udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva. Proto je nutné získat souhlas vysílatele, bez ohledu na kódování signálu nebo jeho nedostatek (tzv. Free To Air) nebo zdroj signálu (např. pozemní příjem DVB-T, satelit, kabelový signál).

A co poplatky za organizace kolektivní správy a koncesionářské poplatky

Vzhledem k tomu, že právo vysílatele podle zákona nepodléhá kolektivní správě, jedná se o právo individuálně spravované. Z toho důvodu práva vysílatele nejsou vypořádána smlouvami uzavřenými s kolektivními správci jako OSA či INTERGRAM, neboť tyto smlouvy vypořádávají pouze provozování vysílání děl, výkonů či záznamů, nikoli však vlastní vysílání jako zvláštní předmět ochrany. To platí i naopak – smlouva uzavřená s vysílatelem nezprošťuje provozovatele vysílání povinnosti vypořádat práva autorů, umělců a výrobců záznamů licenční smlouvou uzavíranou s organizacemi kolektivní správy. Je třeba poznamenat, že také platba koncesionářského poplatku za používání rozhlasových a televizních přijímačů neosvobozuje hotely od povinnosti získat povolení
pro provozování tv kanálů.

Povinnosti majitele hotelu vůči televizním vysílatelům

Je třeba znovu zdůraznit, že za účelem dodržení platných předpisů a předcházení možným právním důsledkům ze strany televizních vysílatelů je nutné získat souhlas pro provozování vysílání televizních kanálů se subjekty poskytujícími ubytovací a gastronomické služby před zahájením provozování vysílání. Provozování kanálů bez předchozího u získání souhlasu je porušením zákona o autorských právech a souvisejících právech, což znamená, že subjekty nelegálně vysílající televizní kanály musí vzít v úvahu možné právní důsledky, a to jak občanské (povinnost zaplatit náhradu za bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku
obvyklé licenční odměny, a to za dobu
až 10 let zpětně) tak i trestní, včetně
trestu odnětí svobody.

Výběr televizních kanálů

Úlohou hotelové televize je navrhnout pestrou nabídku programů, aby bylo možné plně uspokojit různé vkusy

a požadavky hostů hovořících různými jazyky. Televize doplňuje nabídku, kterou hotel nabízí svým hostům. Nejnovější vybavení a software určený pro hotelový průmysl nabízí hostům mnoho moderních řešení, je však obtížné si představit jakýkoli hotelový pokoj bez televize a přístupu k televizi. Kromě toho, poskytnutí televizního signálu do hotelu pro potřeby hostů slouží ke zvýšení úrovně zařízení i pokoje.

Media Management Europe

Media Management Europe (MME) je spolehlivý partner, který je na trhu více než 15 let. Cílem společnosti MME bylo od počátku vybudovat co nejširší portfolio televizních kanálů, což umožní vytvoření individualizované nabídky pro hotely. Dnes si troufáme říct, že tento cíl byl plně dosažen – MME je jedním z největších poskytovatelů tv kanálů pro hotely ve střední a východní Evropě. Dlouhodobá spolupráce s mezinárodními vysílateli a komerčními zařízeními dělá z MME silného hráče na trhu televizních kanálů. S každým klientem je zacházeno individuálně, stejně tak je nabídka přizpůsobena potřebám a preferencím zákazníků, kteří se vracejí spokojeni s kvalitou služeb a profesionalitou MME.

Redakce Gastro&Hotel