Konference Hospitality & Tourism Summit 2012 zaznamenala nejlepší hodnocení praktického přínosu odborných workshopů v její dvanáctileté historii

autor: | Dub 18, 2012 | Novinky z Gastronomie

;

Ve dnech 12. – 13. 4. 2012 se v;hotelu Crowne Plaza v;Praze konal již 12. ročník konference Hospitality Tourism Summit. Sešly se na něm na 2 stovky provozovatelů hotelů a restaurací, dodavatelů služeb, zástupců státní správy a dalších odborníků v;oblasti cestovního ruchu z celé České republiky. Hlavním tématem jejich setkání byla otázka Kde brát sílu a motivaci pro další rozvoj podnikání v cestovního ruchu. Řada prezentovaných případových studií i živá diskusní atmosféra na odborných workshopech byly důkazem, že i v;současné nelehké situaci, kdy nálada ve společnosti i kondice firem se v;průměru spíše propadají, existují v;horeca sektoru podnikatelé, kterým se daří prosperovat a přicházet na trh s;neutuchající energií a novými nápady.

;

Pohon a brzdy cestovního ruchu;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Program zahájil plenárním panelem, který za účasti zástupců MMR, CzechTourism, podnikatelů z;oborů hotelnictví a lázeňství i představitelů rozvoje cestovního ruchu v;regionech moderoval prezident AHR Václav Stárek. ;V úvodním referátu vysvětlil ;Aleš Hozdecký, ředitel odboru cestovního ruchu na Ministerstvu pro místní rozvoj, že základním cílem ministerstva je uchopit koncepci rozvoje cestovního ruchu na další období mnohem praktičtěji než tomu bylo doposud. Za největší brzdu rozvoje považuje roztříštěnost řízení cestovního ruchu z;hlediska sektorových/krajských a regionálních struktur či malé provázání zájmů privátního a veřejného sektoru. Cestu ke zlepšení koordinace řízení a zefektivnění financování cestovního ruchu spatřuje především v;přijetí připravovaného Zákona o cestovním ruchu. Ten by měl určit systém zodpovědnosti ve financování cestovního ruchu z;pozice řídících struktur od shora dolů, odstranit duplicity a nehospodárnosti a zajistit předvídatelnost chování státu vůči podnikatelům v;oboru.

;

V;navazující diskusi se jednotliví panelisté všeobecně shodli, že Zákon sám o sobě je nespasí a ani nezaručí, že jednotlivé úrovně sektorové a regionální struktury spolu náhle začnou komunikovat, ač tak dnes nečiní. Jeho nesporným přínosem však může být posílení prestiže celého odvětví, jak i v;diskusi podotkl prezident SOCR ČR Zdeněk Juračka: „Každý obor stoupne na ceně, když má svůj zákon“.; A pak se cestovní ruch možná stane i kapitolou ve strategii rozvoje regionů, a to třeba i v;případě Prahy, která paradoxně tuto strategii dosud nemá, jak připustil radní pro cestovní ruch pan Václav Novotný. Má sice systémový zdroj financování (polovina poplatků z;ubytování by měla být investována zpět do cestovního ruchu), avšak tyto prostředky byly doposud používány „mírně řečeno chybně“. Účastníci diskuse velmi přivítali názor pana Novotného, že o určení těchto prostředků by měl rozhodovat širší tým odborníků, nikoliv jen zastupitelé města. Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourism doplnil, že více než Zákon o cestovním ruchu by ve financování mohla napomoci změna Zákona o rozpočtovém určení daní, aby regiony a místa mohly s;vybranými prostředky účelněji hospodařit.

;

Diskusi uzavřelo shrnutí, co kdo z;účastníků považuje za nejdůležitější pohon pro rozvoj cestovního ruchu. Bez nároku na významové pořadí byly uvedeny: vůle ke spolupráci a synergiím, odstraňování nedůvěry z;pohledu regionů, rozvoj pohostinnosti, vztahu ke klientům a péče o ně, dostatek kvalitních lidí/zaměstnanců/ kolegů a celková pozitivní nálada ve společnosti.

;

Slušnost, zodpovědnost a adresnost se vyplácí

Zodpovědnost v;horeca podnikání v;širším smyslu byla tématem druhého plenárního bloku konference.

Tuto část uvedl viceprezident SOCR ČR Pavel Hlinka provokativním příspěvkem s;názvem Proč mají platit jen poctiví. Zdůraznil, že šedá ekonomika, kdy někteří podnikatelé vyplácejí až 50% mezd „pod stolem“, způsobuje nejen nerovné podmínky, ale sráží i celkové výsledky a renomé oboru.

Navazující přednáška Tomáše Máčaly, generálního ředitele Crowne Plaza, mnohé velmi překvapila svým filosofickým rozměrem, který reflektoval posun ve vědomí celé společnosti. Na mnohých příkladech dokumentoval, že kromě peněz a materiálních potřeb nabývá na významu hlavně radost z;naplnění osobních hodnot, jakými jsou štěstí, harmonie, zodpovědnost, respekt, úcta… a předvedl, jak se tyto hodnoty mohou pozitivně odrazit v;řízení hotelového businessu. Jiným způsobem vystihl respekt k;novým hodnotám zákazníků příspěvek Luboše Kastnera z;Plzeňského Prazdroje. Ve svém vystoupení dokázal, že ani leader trhu s;robustní tradicí se nesmí zaleknout odvážných inovací a změn, které se mu s;ohledem na měnící se preference zákazníků vyplatí. Hezký příklad reakce na sílící environmentální cítění spotřebitelů představili i zástupci vybraných hotelů a restaurací v;diskusi na téma kohoutkové vody nabízené zákazníkům a hotelovým hostům namísto vody balené.

;

Svěží marketingové nápady

Odpolední blok konference přinesl sérii „best practices“, které se zařadily mezi nejlépe hodnocené příspěvky konference. Mezi nimi zaujala hlavně Marta Marianová a její Hotel ve vinařství a Vinařství v;hotelu – inspirativní vtipně podaná případová studie kongresového hotelu Galant v;Mikulově. Rozměr a vize tohoto podnikatelského záměru během jeho realizace odvážně narůstaly a paní Marianová s;dalšími členy rodiny si vysloužili velkou poklonu celé audience za důslednost, s jakou dokázali z;původního „vředu na tváři Mikulova“ vybudovat největší zelený hotel s;nejvyšším komfortem na Jižní Moravě.

Velkým osvěžením konference byla dvě závěrečná marketingově orientovaná vystoupení. V;tom prvním vysvětlil Tomáš Hrivnák pojetí značky jako sociálního objektu a ukázal na pozitivních i negativních příkladech, proč tvorba destinační značky nemůže být tyranskou disciplínou a vznikat příkazem shora, ale vždy musí dát kontrolu nad svým obsahem lidem, kteří v;destinaci žijí.; A závěrečný příspěvek jednatelů cestovní agentury Corrupt Tour; „To nejlepší z;toho nejhoršího“ získal díky humornému podání překvapivě úspěšného podnikatelského záměru s;nečekaným mezinárodním věhlasem od účastníků nejlepší ocenění, i když mnozí přítomní do poslední chvíle nevěděli, zda to, co slyší, je pravda nebo zda si z;nich pánové nedělají legraci.

;

Párování piva s;jídly aneb jak se dobře bavit i vzdělat na společenském večeru

Společenský večer na závěr prvního konferenčního dne se konal ve velmi originálním prostředí Staré čistírny odpadních vod – Ekotechnickém muzeu v;Bubenči. Ti, kdo pozvání na večer přijali, rozhodně nelitovali. Atmosféra krásně osvětlené a příjemně vyhřáté industriální stavby, seznámení s;její historií na prohlídkové exkurzi či dobrá hudba byly kulisou k;hlavní programové náplni, jíž bylo putování po 5 stanovištích nabízejících pivní speciály z;portfolia Plzeňského Prazdroje doplněných speciálním jídelníčkem sestaveným šéfem kulinárního týmu Nestlé Tomášem Konopkou. Účastníci nejvíce ocenili odbornou i zábavnou show Václava Berky, nadšení a zaujetí sládků a kuchařů na všech stanovištích a to, že dostali průvodce s;rozpisem všech receptů a doplněných fotografiemi. V;rámci společenského večera byl také vyhlášen vítěz hlasování o nejúspěšnější koncept marketingové komunikace v;hotelnictví a lázeňství za rok 2011 (Cena měsíčníku Hotel Spa Management). Samotná volba proběhla na závěr odpoledního bloku summitu, kdy o vítězi hlasovali přímo přítomní účastníci v;sále. Vítěze hlasování, kterým se stal Chateau Herálec Boutique Hotel, vyhlásila Markéta Lidinská, redaktorka měsíčníku Hotel Spa Management.

;

Diskuse – nejpraktičtější a nejvíce ceněná část konferenčního programu

Druhý den konference patřil 5 specializovaným diskusním sekcím, věnovaným efektivitě v;gastronomii, marketingu a managementu měst, problematice HR ve službách, metodám, které napomohou zvýšení loajality zákazníků a formám spolupráce při řízení cestovního ruchu v;regionech. Všechny sekce byly mimořádně dobře připraveny – podle výsledků hodnocení na základě písemné ankety získaly nejlepší průměrnou známku v;historii konference. Obsahu a závěrům sekcí budou věnovány samostatné tiskové zprávy.

Organizátoři děkují za záštitu Ministru pro místní rozvoj Kamilu Jankovskému a těm, kteří Hospitality Tourism Summitu 2012 poskytli podporu. Jsou to především zlatý partner Plzeňský Prazdroj, a další v;čele s;agenturou CzechTourism. Více informací k;programu konference, přehled konferenčních příspěvků i fotogalerii z;jejího průběhu naleznete na www.horeca21.cz.;