Od počátku minulého týdne absolvoval prezident AHR ČR celkem 4 jednání s VP Havlíčkem, ministryní Dostálovou ve věci podpory ubytovacích zařízení. Jak jsme opakovaně vyjádřili v médiích, není možné, aby bylo na ubytovací zařízení nahlíženo jako na podnikání, které stát nezakázal, za situace, kdy nemůže hotel nebo penzion poskytovat žádné doplňkové služby, pohyb turistů ze zahraničí je stále omezen a občané jsou vyzýváni, aby zůstávali raději doma. Ubytovací zařízení jsou prakticky uzavřena také.

Požadujeme, aby byl obnoven program COVID ubytování na období minimálně října a urychleně byly vypláceny již zažádané dotace z minulého období. Dále trváme na prodloužení programu Antivirus.

Dnes proběhne další večerní jednání s VP Havlíčkem na téma podpora následně ohrožených oborů, mezi které právě patří ubytovací zařízení a dodavatelé. O výstupech vás budeme informovat.

Stručný souhrn dalších požadavků, které prosazujeme spolu s HK:

Prodloužení programu Antivirus – režim B.

Obnovení opatření „Antivirus C“.

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníkům malých společností.

Opětovné spuštění upraveného programu COVID Nájemné.

Prodloužení podpory v rámci programu COVID Ubytování.

Obnovení moratoria na splácení úvěrů.

Spuštění programu COVID Sportoviště. 

Spuštění COVID Eventy.

Spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu.

Liberační daňový balíček.

Obnovit „ošetřovné“ i pro OSVČ.

Kompenzační bonus OSVČ.

 INFORMACE o pátečním mimořádném jednání vlády na pomoc podnikatelům.

Návrh zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 počítá s obnovením vyplácení kompenzačního bonusu pro:

  • osoby samostatně výdělečně činné
  • společníky vybraných společností s ručením omezeným
  • osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti

Kompenzační bonus bude parametricky navazovat na osvědčený model z jarních měsíců tohoto roku. Za každý den uzavření provozovny nebo přímého znemožnění či omezení podnikání vyplatí Finanční správa 500 korun denně. Zájemci z řad OSVČ a malých s.r.o. s nejvýše dvěma společníky budou moci o kompenzační bonus snadno požádat na místně příslušném finančním úřadě vyplněním formuláře.

Podmínkou čerpání kompenzačního bonusu bude převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Oproti jarním měsícům tak již nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1. června do 30. září 2020 v některé z těchto oblastí dosud postižených vládními restrikcemi. Jejich výčet a další podrobnosti naleznete na webu Hospodářské komory ZDE. Vedle přímo zasažených podnikatelů z oblasti pohostinství, kultury či sportu budou moci o bonus požádat i podnikatelé z řad OSVČ a s.r.o., kteří jsou na přímo zavřené obory významně navázáni (například jsou tyto obory majoritními odběrateli jejich služeb). Klíčovou podmínkou přitom je omezení této dodavatelské činnosti o nejméně 80 % za rozhodné období od června do září 2020. Současně platí, že tato činnost musí být pro dodavatelský subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná substituce.

Přes velmi omezené časové možnosti se do operativní přípravy vládního návrhu zapojili i zástupci komory, kteří se v rámci vládního kurzu na co nejužší okruh subjektů kompenzačního bonusu snažili o pokud možno rozumné zacílení bonusu. Drobní podnikatelé z nejvíce postižených oborů budou moci získat 500 korun za každý kalendářní den od 5. října 2020 do konce nouzového stavu. O konečné podobě bonusu se teď rozhodne v parlamentu

        Odložení EET

Vláda předloží Parlamentu také návrh novely zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, kterým chce prodloužit odložení povinnosti pro podnikatele evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb z 31. prosince 2020 až do 31. prosince 2022.

Odložení by se týkalo všech vln EET, tedy jak podnikatelů z 1. a 2., kteří v uplynulých letech již povinně evidovali, tak i 3. a 4. vlny, která doposud čekala na svůj start.

 • „Ošetřovné“ pro OSVČ

Vláda schválila také další podpůrné dotační programy pro české podnikatele a firmy. Osoby samostatně výdělečně činné budou moci, stejně jako na jaře, požádat o dotaci, pokud přišly o výdělek kvůli tomu, že se musely kvůli uzavření škol či karanténě starat o děti nebo o osobu, která je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislá na pomoci jiné osoby a které přijatá opatření znemožnila využívat nějaké sociální služby.

 • Záruční program COVID III (prodloužen)

Pokračovat bude i záruční program COVID III. Na základě rozhodnutí Evropské komise prodloužit „Dočasný rámec programu pro veřejné podpory financování podnikatelů“vláda rozhodla o prodloužení národního záručního programu o dvanáct měsíců, tedy do 31. prosince 2021. K definitivnímu prodloužení ale dojde až po notifikaci Evropskou komisí.

Podnikatelé budou moci nově kromě provozních úvěrů požádat Českomoravskou záruční a rozvojovou banku o záruku i na investiční úvěry. Prodlužuje se i doba, do kdy lze uplatnit plnění ze státní záruky, a to až do 30. dubna 2026, namísto původního 30. června 2024.

Další informace k tomuto programu lze nalézt ZDE. Na stránkách HK ČR.

 • Dočasné zrušení periodických lékařských prohlídek a nahrazení vstupní lékařské prohlídky nových zaměstnanců čestným prohlášením.

Dojde k nahrazení posouzení zdravotní způsobilosti osob ucházejících se o zaměstnání čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení bude platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu. Do konce ukončení nouzového stavu tedy nebude nutné provádět vstupní prohlídky pro práce zařazené do první nebo druhé kategorie a zajišťovat a provádět periodické prohlídky.

 • Cizinci se zaměstnaneckou kartou

Další krizové opatření má umožnit zahraničním pracovníkům se flexibilně zapojit do pomoci koronavirovou krizí postiženým subjektům. Cizinci se zaměstnaneckou nebo modrou kartou nebudou nově muset během nouzového stavu splnit podmínky stanovené zákonem pro změnu zaměstnání, například šestiměsíční lhůtu předchozího zaměstnání v České republice. Změnu zaměstnavatele také bude stačit pouze ohlásit Ministerstvu vnitra, a to nejpozději v den nástupu na nové místo.

Kompletní výsledky jednání vlády z 16. října 2020 si můžete přečíst ZDE.

 • MPO zveřejnilo druhou výzvu k programu COVID – Nájemné

Žádosti bude možné podávat od 21. října 2020, 9:00 hodin do 21. ledna 2021, a to elektronicky přes informační systém dostupný na webu mpo.cz. Podrobnosti naleznete ZDE. Nový program by měl kompenzovat polovinu nájemného za 3. čtvrtletí. Na rozdíl od původní (jarní) výzvy program již nevyžaduje námi kritizovanou povinnou participaci pronajímatele ve formě slevy na nájemném. Zato je podobně jako připravovaný daňový pardon ministryně financí a kompenzační bonus cílen výhradně na nájemce podnikající ve vybraných ekonomických odvětvích. Žádosti se i nadále budou podávat prostřednictvím Systému AIS MPO, pokud se však žadatel registroval již v první výzvě, nová registrace není nutná, zjednodušeny jsou i některé další administrativní úkony. Nepodařilo se nám však přesvědčit MPO, aby program umožnil pomoc i nájemcům spřízněným s pronajímateli, přestože jsou v praxi zcela běžné a ekonomicky racionální (a samozřejmě i zcela legální) obchodní modely, kde jsou oba subjekty spřízněny.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OCHRANNÉ PROTŘEDKY NA VEŘEJNOSTI

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-21-10-2020-do-odvolani

Všem osobám se s účinností ode dne 21. října 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,

d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,

e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

ANTIVIRUS

Během dnešního dne bychom měli mít detailnější informace o programu ANTIVIRUS a jeho aplikaci. Jakmile jej obdržíme, předáme informaci všem členům.

Zatím přikládáme prvotní informaci MPO k režimu A:

Je určený pro podniky s nuceným omezením provozu. Nově získává zaměstnavatel 100 % náhrad mezd a strop se zvýšil na 50 tisíc Kč na jednoho zaměstnance. Režim A bude trvat až do konce roku. Kupř. mám restauraci a mám otevřené okénko. Režim A čerpám na ty zaměstnance, které jsem jako podnikatel/zaměstnavatel poslal domů na překážky. Režim A nelze čerpat na zaměstnance, kteří jsou normálně v práci a zajišťují v tomto případě chod restaurace přes okénko.

Redakce Gastro&Hotel