• Restaurace a vývařovny mají povinnost třídit gastroodpad a jedlé oleje a tuky již několik let.
  • Ty musí být předány oprávněné osobě, která má na nakládání s nimi vydané oprávnění, jinak hrozí pokuty.
  • Služba „Třídím gastro“ skupiny Energy financial group (EFG) nyní jako jediná v republice nabízí producentům gastroodpadu unikátní službu na klíč.

Podle průzkumu Akademie věd se v českých jídelnách a rychlém občerstvení ročně vyhodí až 27 tisíc tun jídla. Znamená to nejen obrovské plýtvání, ale navíc ekologický problém, pokud se s těmito kuchyňskými zbytky vhodně nenaloží. V horším případě končí na skládce spolu s „komunálem“, pokud svou povinnost podniky nedodrží, v lepším případě se využijí ve spalovnách či kompostárnách. Vhodný způsob nyní nabízí služba „Třídím gastro“ od Energy financial group, která odpad bezemisně zpracovává na energii ve svých odpadářských stanicích EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

 Nový projekt skupiny Energy financial group je jedinečný tím, že restauračním zařízením poskytuje svoz a ekologickou likvidaci všech druhů gastroodpadu na klíč po technické i legislativní stránce. Soustředí se přitom především na producenty ze všech „moravských“ krajů (OL, MS, JM, ZL) s přesahem do východních Čech. Odpad je následně svážen do dvou odpadových bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS.

Komerční gastroodpad z jídelen, vývařoven, restaurací a dalších gastro zařízení sváží poskytovatel služby „Třídím gastro“ ve 30, 60 i 120 litrových nádobách. Do těch je možné umístit například nezpracované suroviny, nezkonzumované zbytky pokrmů a potraviny rostlinného i živočišného původu či po datu spotřeby.

Nádoby jsou následně vyměňovány v dohodnutém termínu nebo do 24 hodin od zavolání. Přistavují se řádně označené a vždy naprosto čisté. Součástí služby je také evidence svezených odpadů a součinnost pro roční hlášení odpadů do systému ISPOP. V rámci „Třídím gastro“ se navíc vykupují i jedlé oleje a tuky, za které je možné získat finanční prostředky či slevu na svoz a likvidaci odpadu.

„Obsluhujeme restaurace, školy, školky, velké vývařovny, malá bistra nebo například vývařovny v nemocnicích. Máme speciální nádoby, vyškolené řidiče i obsluhu. Díky tomu, že zařizujeme také legislativní část procesu, se zákazníci nemusí bát kontrol, a navíc jim ubyde starost, co s odpadem,“ doplňuje ředitel divize Logistic skupiny EFG Ondřej Černý.

Pro zajímavost, velká restaurace je schopna vyprodukovat až 600 kg kuchyňského odpadu za měsíc. Jeho následné využití je tedy velmi důležité pro dodržení principů oběhového hospodářství. Bioodpad vytříděný v rámci projektu „Třídím gastro“ je například bezezbytku a bezemisně zpracován v bioplynových stanicích skupiny EFG. Běžné kuchyňské zbytky jsou tak přetvořeny na obnovitelnou elektřinu, teplo a plyn až pro 2 000 domácností či biometan (BioCNG) pro roční provoz až 3 000 automobilů.

O skupině EFG:

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2007 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a upgradingu bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Společností vybudovaná a spravovaná moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. Společnost se významně podílí na vývoji nových technologií ve spolupráci s českými univerzitami. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí

Redakce Gastro&Hotel