V roce 1990, přesně 10. února, byla založena Česká společnost pro jakost. Vždy byla a stále je organizací apolitickou, jejímž cílem je získávat, rozvíjet a šířit poznatky pro podporu úspěšnosti organizací, konkurenceschopnost firem a zvyšování kvality života celé společnosti.

Směřování kvality v posledních třech dekádách

Kvalitářská tradice u nás sahala až do dob První republiky a byla silná i v poválečném Československu. Také díky tomu byli po Sametové revoluci čeští „kvalitáři“ dobře připraveni na změny, které měly přijít. Scházela jim však jednotná platforma. Ta byla vytvořena
10. února 1990 na ustavující konferenci České společnosti pro jakost. V čele nově vzniklého občanského sdružení stál Ing. Vladimír Votápek. Čestnou předsedkyní se stala Dr. Anežka Žaludová, jedna z nejproslulejších osobností, která se věnovala kvalitě, již uznávali doma i ve světě. Během prvního roku fungování měla ČSJ řadu úkolů. Rozšiřovala svou působnost na celé území republiky, vytvářela odborné skupiny, zahájila odbornou činnost. Cílem ČSJ bylo v počátcích 90. let profilovat se jako nezávislá, apolitická, hrdá, odpovědná a kvalifikovaná organizace působící v oblasti kvality jak na domácí půdě, tak za hranicemi. A to se jí daří dosud.

 

Nadčasové poslání a hodnoty

Dnes je Česká společnost pro jakost zapsaným spolkem. Sdružuje jednotlivce i organizace, kteří se chtějí rozvíjet na poli systémů a nástrojů řízení managementu kvality a v dalších souvisejících oblastech, jako jsou ochrana životního prostředí, bezpečnost práce, management rizik, řízení vztahů s dodavateli, společenská odpovědnost, udržitelný rozvoj či nástroje pro excelentní řízení. „Jsem velmi rád, že se nám daří udávat trendy v oblasti řízení kvality.  Naším posláním je rozvíjet, získávat a šířit poznatky v tomto oboru. Chceme tak podporovat růst podniků i nekomernčích institucí, napomáhat ke zvyšování kvality jejich práce a také zprostředkovaně zlepšovat zkušenost jejich zákazníků, “ uvádí Ing. Petr Koten, výkonný ředitel ČSJ.

 

ČSJ dbá na hodnoty, jako jsou kompetentnost, vstřícnost, akceschopnost, loajálnost, inovativnost i tradice. Ty se promítají do všech oblastí činnosti. Za 30 let se stala organizací, která nabízí komplexní služby pod jednou střechou. Ty se dělí do dvou pilířů. V první řadě zaměřené zejména na osvětu v oblasti kvality, vytváření podmínek pro činnost odborných a regionálních skupin, spolupráci s českými i zahraničními partnery, provázanost se vzdělávacím systémem a jednotlivými školami, oceňování fyzických osob a organizací, zajištění chodu Centra technické normalizace a Centra excelence.

Druhý pilíř pak sestává ze služeb komerčního typu: „Poskytujeme nejen firmám, ale třeba také neziskovým organizacím a veřejné správě širokou paletu otevřených kurzů nebo školení přímo v jejich institucích. Takto ročně obsloužíme několik tisíc osob. Provádíme i velmi žádané personální certifikace a certifikace organizací, vydáváme významné odborné publikace a zpracováváme vybrané technické normy ČSN,“ doplňuje Petr Koten.

 

Reflektujeme budoucnost kvality

Aby organizace dokázaly lépe a efektivněji vyrábět, potřebují si správně nastavit procesy, a to tokovým způsobem, aby byla zajištěna produkce v souladu s požadavky klientů a samozřejmě i s legislativními požadavky. Současné přístupy v kvalitě však nejsou zaměřeny jen na zajištění kvalitního produktu anebo služby, ale vnáší kvalitu do veškerých činností firmy či úřadu včetně strategického plánování.  Česká společnost pro jakost proto trvale, v souladu se svým posláním, působí v oblasti osvěty zaměřené na aktuální nástroje kvality.

„Největší zájem zaznamenáváme zejména ze strany automobilového průmyslu. Má to úzkou spojitost s velmi přísnými měřítky vývozu a také se schopností získávat dlouhodobé zakázky. Další oblastí, která na poli řízení managementu kvality zažívá boom, je IT, a to zejména v souvislosti s bezpečností informací. Čím dál častěji za námi přichází také zájemci z řad zemědělství a potravinářství, pro něž je bezpečnost a kvalita potravin zásadním faktorem konkurenceschopnosti, a tedy také úspěšnosti.. Rovněž veřejná a státní správa se bez kvalitního a efektivního řízení nemůže obejít, má-li obstát před nároky, které před ni staví požadavky občanů na straně jedné a omezené zdroje na straně druhé “ komentuje Petr Koten. Jedním z klíčových nástrojů, jak se o kvalitu správně postarat, je, kromě obecně známého ISO 9001,  zavedení Modelu EFQM, který ČSJ v České republice centrálně spravuje.

Oceňujeme kvalitu

Kvalita je dnes mantrou celospolečenské poptávky v těch nejširších intencích, v jakých si ji dokážeme představit. Právě proto ČSJ oceňuje v oblasti kvality organizace i jednotlivce. Chce vyzdvihnout příklady dobré a nejlepší praxe. „Každoročně udělujeme jednotlivcům Cenu Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera, titul Manažer kvality a CSR Guru. Organizace, ať už z komerčního nebo neziskového sektoru, mohou získat Cenu za návrat do života, titul Ambasador kvality České republiky nebo mohou prokázat své kvality v inovačním klání Quality Innovation Award, jehož národní kolo Česká společnost pro jakost zastřešuje. Již nyní přijímáme přihlášky do dalších ročníků zmiňovaných soutěží,“ vysvětluje Petr Koten.

 

O České společnosti pro jakost, z.s.

Spolek sdružuje široké spektrum osob a organizací působících v různých oblastech systémů managementu. Poskytuje svým členům i dalším subjektům komplexní služby v oblasti systémů managementu a nástrojů managementu kvality. Zabývá se rovněž vzdělávací, certifikační a publikační činností. Umožňuje svým členům přístup k horkým novinkám v oboru. Je významným partnerem firem v automobilovém průmyslu nebo informačních technologiích. Organizuje a vyhlašuje prestižní ocenění kvality Ambasador kvality, Manažer kvality roku, uděluje Cenu Anežky Žaludové, Cenu Františka Egermayera  či Cenu za návrat do života nebo titul CSR Guru. Spravuje značku CZECH MADE, která patří do soustavy značek programu Česká kvalita. Posláním ČSJ je šířit, prosazovat do praxe i povědomí veřejnosti myšlenky kvality jako jednoho z nástrojů úspěšného a udržitelného růstu ekonomiky.

Redakce Gastro&Hotel