Druhá část článku o důležité oblasti týkající se bezpečnosti práce a prevence předcházení nehodám

 Uklouznutí a pády

Úrazy způsobené uklouznutím mohou vzniknout například při pádu na krabici, vozík nebo kontejner, na pytel s odpadky zapomenuté v kuchyni nebo v jídelní části restaurace. Důsledkem může být vymknutí kloubů, zlomenina, poranění páteře na krku nebo zádech nebo řezná či tržná rána způsobená pádem na ostrý předmět.

Jak na to?

Zaměstnanci by měli po celou pracovní dobu nosit pevné boty s nízkou gumovou podrážkou. Všechna voda, mastnota nebo zbytky jídel by měly být okamžitě odklízeny z podlahy a volně ležící elektrické kabely a dráty by vždy měly být připevněny k podlaze alespoň po celé jejich délce spolehlivou lepicí páskou.

Všechny koberce a rohože v prostorách zázemí restaurace musejí být neklouzavé a mít spodní část gumovou nebo z jiného materiálu, který vhodně přilehá k podlaze. Také je třeba kontrolovat, zda se kobercům neodchlipují a nezdvíhají okraje, o které by obsluha mohla zakopnout. Místa, kde dochází k přechodu podlahové krytiny, musejí být vždy jasně vyznačena, aby zaměstnanci s touto změnou podmínek počítali.

Dispozice prostoru pro hosty je z hlediska možnosti úrazů také významná. Zúžené prostory mezi stoly, tlumené osvětlení a úzké průchody do kuchyně mohou být důvodem kolizí jednotlivých členů personálu. Optimální rozmístění stolů pro hosty a dobré značení a osvětlení východu do kuchyně toto riziko významně sníží.

 Popálení

Personál restaurací trpí popáleninami od rozlitých horkých tekutin, jako je káva, polévka nebo od roztaveného vosku, pokud jsou stoly pro hosty osvětleny svíčkami.

Jak na to?

Aby se předešlo rozlití, číšníci by se nikdy neměli natahovat přes stůl, servírují-li horké nápoje. Při nalévání polévkových misek by měl být personál opatrný, aby nedošlo k vyšplíchnutí, a neměl by nalévat misky příliš plné. Při přenášení horkých šálků s kávou, mohou číšníci používat malé ručníky, které ochrání jejich ruce.

 Požární bezpečnost

Všichni zaměstnanci restaurací musejí být vyškolení pro použití hasicích přístrojů a musejí vědět, kde jsou v restauraci rozmístěny požární hlásiče.

Jak na to?

Efektivní prevence požáru musí zahrnovat školení zaměstnanců v rozpoznávání potenciálních zdrojů požáru a v postupech hašení lokálních požárů. Telefonní čísla na Hasičský záchranný sbor a instrukce, jak podat hlášení i pro chování v případě velkého požáru, musejí být vyvěšeny na dobře viditelném místě. Všichni zaměstnanci musejí znát evakuační koridory na pracovišti. Zvláště zaměstnanci kuchyně by měli vědět, jak uhasit malý požár, který může v kuchyni vzniknout.

Správný úklid je základem požární prevence v restauracích. Všechny prostory restaurace musejí být kontrolovány z hlediska hromadění odpadků, mastnoty nebo oleje. Hořlavé látky, jako jsou aerosoly a hadry od mastnoty, musejí být skladovány v nádobách s víkem a odpadkových koších, pokud nejsou zrovna používány. Filtry, odsávače a digestoře v kuchyni musejí být pravidelně čištěny od nánosů mastnoty. To se navíc odrazí v účinnějším fungování těchto zařízení.

Požární východy z restaurace musejí být jasně vyznačeny a cesty k těmto východům musejí být vždy volné, rozhodně zde není možné odkládat pytle s odpadky ani jiný nepořádek. Součástí programu prevence požárů by mělo být také nasazení požárních detektorů a sprinklerových systémů.

 Přehled základních předpisů upravujících bezpečnost práce v kuchyních, restauracích a hotelech

 Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

 Nařízení vlády

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 Vyhlášky

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zvedací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s asbestem a biologickými činiteli

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

 Technické normy

ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů.

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu.

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.

ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

ČSN 38 6405 Plynová zřízení. Zásady provozu.

 

Text: Michaela Šulcová ve spolupráci s Ondřejem Vraným a Ing. Miloslavem Kočím, Zdroj: www.bozpprofi.cz, Mezinárodní organizace práce (http://www.ilo.org/) Foto: Archiv